اعلان اظهار علاقمندی

د خپرېدو نېټه: Jun 13, 2018

د پاى نېټه: Jan 01, 0001

د مزايده سند: Download Documentجزیات:

عنوان: خدمات مشورتی ایجاد مرکز ارتباطات/ تماس Call Center

کود تدارکاتی خدمات مشورتی: MOLSAMD/PENSION/C03

کود بودجه   AFG/470091عقد قرارداد مطابق فقره (۳) ماده ۱۲ قانون مشروط به منظوری بودجه  می باشد

وزارت كار، امــور اجـــتماعي، شـــــهدا و معــلوليـن، معینیت امور کار ، ریاست عمومی خزینه تقاعداز بودجه انکشافی اختیاری دولت تحت پروژهریفورم تقاعد و مصؤنیت اجتماعی در نظر دارد جهت ایجاد مرکز ارتباطات/ تماس  Call Center به متقاعدین از طریق  تمویل خدمات مشورتی ، توسط نهاد قراردادی بعدازطی مراحل تدارکتی طبق قانون وطرزالعمل تدارکات تطبیق نماید.

جهت تطبیق این خدمات مشورتی ریاست تهیه وتدارکات در جستجوی آن است تا نهاد تطبیق کننده واجد شرایط را به اساس تجربه، ظرفیت کاری، تخصص و با در نظرداشت شیوه های کاری جهت تطبیق اهداف خدمات مشورتی به اساسروش)CQS(انتخاب نماید موسسات علاقمند دارای شرایط ذیل باشد.

متقاضیان واجد شرایط میتواند در این پروسه تدارکاتی اشتراک نماید که نقاط ذیل را تکمیل نموده واجد شرایط باشد.

  1. دارای جواز برحال فعالیت و حد اقل سه سال تجربه کاری در امور خدمات مشورتی ( سند جواز فعالیت و کاپی قرارداد های تطبیق شده با اسناد تاییدی از ادارات مربوطه).
  2. حد اقل تبیق یک قرارداد خدمات مشورتی در ساحه Call Center / سیستم سازی (کاپی قرارداد تطبیق شده با سند تاییدی از اداره مربوطه).
  3. ظرفیت مالی سالانه به ارزش یک میلون افغانی و یا معادل آنرا  در یکی از سه سال اخیر (گزارش تفتیش مالی / اسناد تصفیه مالیات/حساب بانکی)
  4. دارای ساختار مشابه با فعالیت مربوطه ( سند ساختار اداره)

موسسات علاقمند میتوانند که لایحه وظایف خدمات مشورتی مذکور را از ایمیل های ذیل به دست اورد

ظرفیت نهادها به رویت اظهار علاقمندی (EOI) و با در نظرداشت توان کاری نهاد ها طبق  شرایط فوق تعین خواهد گردید. ازینرو از نهادهای که در این مرحله واجد شرایط شناخته شده تقاضا بعمل خواهد آمد تا در خواست برای پروپوزل خود را جهت فراهم نمودن خدمات فوق ارسال نمایند.

 از نهاد های که متقاضی تطبیق این خدمات مشورتی باشند درخواست بعمل میاید تا اسناد اظهار علاقمندی (EOI) و خلاصه فعالیتهای (Fact Sheet) خویش را طبق معیارهای درج این سند مهرونشان شد  الی تاریخ 6/4/1397 وقت 4:00 بعد ازظهر به عنوان خدمات مشورتی فوق ارایه وبه ادرس ذیل ارسال نمائید .

وزارت کار، امور اجتماعی ، شهدا و معلولین، ریاست تهیه وتدارکات ، شماره اطاق 17 منزل اول  تعمیر اول مقابل مارکیت مکروریان اول کابل شماره:0786919142

ادرس الکترونیکی:procurement.snpsp@gmail.com و masood_orya2000@yahoo.com