دعوت به داوطلبی

د خپرېدو نېټه: Jun 13, 2018

د پاى نېټه: Jan 01, 0001

د مزايده سند: Download Documentجزیات:

 

عنوان داوطلبی: خریداری  وسایل تخنیکی برای عصری سازی آرشیف ریاست محترم عمومی خزینه تقاعد، تجهیزات تکنالوژی معلوماتی برای کارمندان خزینه تقاعد، وسایل برای ایجاد کال سنتر و و سایل تخنیکی در 7 ولایات.

MOLSAMD/PENSION/G01/NCB  شماره داوطلبی:

کود بودجه: AFG/470091  عقد قرارداد مطابق فقره (۳) ماده ۱۲ قانون مشروط به منظوری بودجه می باشد.

وزارت کار، امور احتماعی، شهدآ و معلولین تحت پروژه ریفورم تقاعد و مصؤنیت اجتماعی که تمویل کننده آن دولت اسلامی افغانستان  میباشد برای

خریداری وسایل تخنیکی به منظور عصری سازی آرشیف ریاست عمومی خزینه تقاعد، برای تجهیزات تکنالوژی معلوماتی برای کارمندان خزینه تقاعد، وسایل برای ایجاد کال سنتر و وسایل تخنیکی در 7 ولایات. از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارکات تجهیزات اشتراک نماید. پروسه تدارکات مطابق قانون تدارکات و طرزالعمل عامه کشور صورت میگیرد.

داوطلبان محترم میتواند شرطنامه را روی فلش، میموری، در ساعات کاری رسمی از ریاست تهیه و تدارکات، وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین واقع  شماره اطاق 17 منزل اول تعمیر اول مقابل مارکیت مکروریان اول کابل در یافت و آفر های خویش را به  4 سرطان 1397 که آخرین ضرب الاجل تسلیمی آفر ها میباشد، به آدرس متذکره تسلیم و در جلسه آفر گشایی اشتراک نماید. آفر های دیر رسیده و انترنتی پذیرفته نمیشود.

تضمین آفر به مبلغ: 170,000  یک صد هقتاد هزار افغانی

تاریخ آفر گشایی: 4 سرطان 1397 ساعت 2:00 بعد از ظهر

مکان آفرگشایی: اطاق شمار 17، منزل اول، تعمیر اول، ریاست تهیه و تدارکات، وزارت کار امور، اجتماعی، شهدآ و معلولین، مقابل مارکیت مکروریان اول ، کابل. شماره:  0786919142