قرارداد پروژه خریداری وسایل تکنالوژی معلوماتی برای مراکز آموزشی و ایجاد کمیته موقت تصدیق دهی و اعتبار دهی MOLSAMAD/G07/ 97/NCB

د خپرېدو نېټه: Jun 30, 2018

د پاى نېټه: Jul 18, 2018

د مزايده سند: Download Documentجزیات:

 
اعلان مجدد
قرارداد پروژه خریداری وسایل تکنالوژی معلوماتی برای مراکز آموزشی و ایجاد کمیته موقت تصدیق دهی و اعتبار دهی MOLSAMAD/G07/ 97/NCB
 
وزارت کار، اموراجتماعی ، شهدا ومعلولین ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه خریداری وسایل تکنالوژی معلوماتی برای مراکز آموزشی و ایجاد کمیته موقت تصدیق دهی و اعتبار دهی اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را روی فلش در ساعات کاری رسمی از ریاست تهیه و تدارکات وزارت واقع در ناحیه 16، مقابل مارکیت مکروریان اول بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی 21 روزتقویمی ساعت 10:00 قبل از ظهر تاریخ27 / 4/ 1397 اخرین روزضرب الاجل به آمریت تدارکات ساختمانی ریاست تهیه وتدارکات وزارت کاراموراجتماعی ، شهدا ومعلولین واقع }مکرویان اول ناحیه 16 مقابل مارکیت مکرویان ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد. تضمین آفر بصورت گرنتی بانکی یکصدو پنجاهزار افغانی بوده و جلسه آفرگشایی بروزچهار شنبه ساعت 10:00قبل از ظهر در آمریت تدارکات ساختمانی ریاست تهیه و تدارکات تدویر می گردد.
اعلان مجدد
قرارداد پروژه خریداری وسایل تکنالوژی معلوماتی برای مراکز آموزشی و ایجاد کمیته موقت تصدیق دهی و اعتبار دهی MOLSAMAD/G07/ 97/NCB
 
وزارت کار، اموراجتماعی ، شهدا ومعلولین ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه خریداری وسایل تکنالوژی معلوماتی برای مراکز آموزشی و ایجاد کمیته موقت تصدیق دهی و اعتبار دهی اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را روی فلش در ساعات کاری رسمی از ریاست تهیه و تدارکات وزارت واقع در ناحیه 16، مقابل مارکیت مکروریان اول بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی 21 روزتقویمی ساعت 10:00 قبل از ظهر تاریخ27 / 4/ 1397 اخرین روزضرب الاجل به آمریت تدارکات ساختمانی ریاست تهیه وتدارکات وزارت کاراموراجتماعی ، شهدا ومعلولین واقع }مکرویان اول ناحیه 16 مقابل مارکیت مکرویان ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد. تضمین آفر بصورت گرنتی بانکی یکصدو پنجاهزار افغانی بوده و جلسه آفرگشایی بروزچهار شنبه ساعت 10:00قبل از ظهر در آمریت تدارکات ساختمانی ریاست تهیه و تدارکات تدویر می گردد.