اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

د خپرېدو نېټه: Jul 02, 2018

د پاى نېټه: Jan 01, 0001

د مزايده سند: Download Documentجزیات:

بدینوسیله به تاسی ازفقره دو ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین درنظر دارد تا قراردادخریداری وسایل ای تی مورد ضرورت پروژه حمایت از اطفال اسیب پذیرMOLSAMD/1397/G3 BID/NCBشرکتخدمات لوژستیکی اسیا گریندارنده جواز نمبر 34880در خریداری وسایل ای تی مورد ضرورت پروژه حمایت از اطفال اسیب پذیر به قیمت مجموعی  مبلغ(831000)هشصدو سی ویک هزار افغانیواقع شهرنو چهارهی حاجی یعقوب کابل افغانستان اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را ازتاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توآم با دلایل آن به ریاست تهیه وتدارکات  وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین واقع مکروریان اول کابل وفق احکام ماده پنجاهم  قانون تدارکات ارایه نماید
این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکروطی مراحل قانونی بعدی قرارداد منقند نخواهد شد