قرارداد پروژه خریداری تجهیزات ومواد آموزشی مراکز آموزشی معتادین صدبستر زنان واطفال

د خپرېدو نېټه: Jul 02, 2018

د پاى نېټه: Jan 01, 0001

د مزايده سند: Download Documentجزیات:

وزارت کار، اموراجتماعی ، شهدا ومعلولین ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی خریداری تجهیزات ومواد آموزشی مراکز آموزشی معتادین صدبستر زنان واطفال اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را روی فلش در ساعات کاری رسمی از ریاست تهیه و تدارکات  وزارت واقع در ناحیه 16، مقابل مارکیت مکروریان اول بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان  الی  (25) روزتقویمی ساعت 10:00 قبل از ظهر تاریخ6/ 5/ 1397 اخرین روزضرب الاجل  به آمریت تدارکات ساختمانی ریاست تهیه وتدارکات وزارت کاراموراجتماعی ، شهدا ومعلولین  واقع مکرویان اول ناحیه 16 مقابل مارکیت مکرویان ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.  تضمین آفر بصورت گرانتی بانک مبلغ (18500 هژده هزاروپنجصد افغانی ) بوده و جلسه آفرگشایی بروز (سه شنبه) ساعت 10:00قبل از ظهر در دفترآفرگشائی ریاست تهیه وتدارکات منزل دوم اتاق شماره (17)   تدویر می گردد.