تهیه و تدارک اعاشه پخته سه وقته مورد ضرورت اطفال ریاست عمومی پرورشگاه ها.

د خپرېدو نېټه: Aug 04, 2018

د پاى نېټه: Jan 01, 0001

د مزايده سند: Download Documentجزیات:

 شماره دعوتبه  داوطلبی:REVIEW MOLSAMAD/G03/97/NCB

وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی قرارداد تهیه و تدارک اعاشه پخته سه وقته مورد ضرورت اطفال ریاست عمومی پرورشگاها  اشتراک نموده و نقل چاپ شده  شرطنامه مربوطه راطور مجانی در حافظه فلش دسک در ساعات کاری رسمی از ریاست تهیه و تدارکات اتاق نمبر (19) بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون تدارکات و طرزالعمل طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 قبل از ظهر، روز شنبه مورخ 30/5/1397 به ریاست تهیه و تدارکات، در بکس آفرها در جوار ریاست اتباع خارجی ارایه و تسلیم نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قال پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت گرانتی بانک به مبلغ (160,000) یکصدو شصت هزار افغانی بوده و جلسه آفر گشایی بروز شنبه مورخ 30/5/1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر به دفتر جلسات ریاست تهیه و تدارکات، منزل اول، اتاق نمبر 17 تدویر میگردد.