اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

د خپرېدو نېټه: Aug 05, 2018

د پاى نېټه: Jan 01, 0001

د مزايده سند: Download Documentجزیات:

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،

وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین  در نظر دارد قرارداد ترمیم اطاق های برنامه انکشاف مهارت ها راتحت شماره تشخیصیه MOLSAMD/1397/NCB/WO-03 با شرکت ساختمانی اسکای گیت که دارای  جواز شماره D-33704  آدرس شرکت، کلوله پشته پنجشیر وات صدیق پلازا مرکزکابل افغانستان به قیمت مجموعی (610540) ششصد و ده هزارو پنج صدو چهل افغانی عقد قرارداد نماید . شرکت های خصوصی و دولتی که در مورد ادعا داشته باشد از تاریخ نشر اعلان الی (7) روز تقویمی به ریاست تهیه و تدارکات وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین  شکایت خویش را درج نمایند در غیر آن حق شکایت را ندارند .

البته این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی ختم میعاد آن قرارداد عقد نخواهد شد.