قرارداد پروژه تهیه نیازمندی های مواد مصرفی حرفه های (برق ، تعمییرات ، فلزکاری ، نلدوانی ،‌خیاطی ، آرایشگری ) برای تعداد (200) تن کارآموزان مراکز آموز‌ش فنی وحرفوی

د خپرېدو نېټه: Aug 06, 2018

د پاى نېټه: Jan 01, 0001

د مزايده سند: Download Documentجزیات:

وزارت کار، اموراجتماعی ، شهدا ومعلولین ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه نیازمندی های مواد مصرفی حرفه های  (برق ، تعمییرات ، فلزکاری ، نلدوانی ،‌خیاطی ، آرایشگری ) برای تعداد (200) تن کارآموزان مراکز آموز‌ش فنی وحرفوی اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را روی فلش در ساعات کاری رسمی از ریاست تهیه و تدارکات  وزارت واقع در ناحیه 16، مقابل مارکیت مکروریان اول بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی 23 روزتقویمی ساعت 10:00 قبل از ظهر تاریخ 6/ 6/ 1397 اخرین روزضرب الاجل  به آمریت تدارکات ساختمانی ریاست تهیه وتدارکات وزارت کاراموراجتماعی ، شهدا ومعلولین  واقع }مکرویان اول ناحیه 16 مقابل مارکیت مکرویان ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.  تضمین آفر بصورت گرنتی بانکی بیست وهشت هزاروپنجصد افغانی

بوده و جلسه آفرگشایی بروزسه  شنبه  ساعت 10:00قبل از ظهر  در دفترآفرگشائی  ریاست تهیه و تدارکات منزل دوم اتاق شماره (17)   تدویر می گردد.