اعلا ن دعوت به داوطلبی

د خپرېدو نېټه: Aug 13, 2018

د پاى نېټه: Jan 01, 0001

د مزايده سند: Download Documentجزیات:

عنوان داوطلبی: خریداری  وسایل تخنیکی برای عصری سازی آرشیف ریاست محترم عمومی خزینه تقاعد ، وسایل برای ایجاد کال سنتر و و سایل تخنیکیIT برای 7 ولایات

MOLSAMD/PENSION/G01/Lot-2/NCB شماره داوطلبی:

کود بودجه: AFG/470091  عقد قرارداد مطابق فقره (۳) ماده ۱۲ قانون مشروط به منظوری بودجه می باشد.

وزارت کار، امور احتماعی، شهدآ و معلولین تحت پروژه ریفورم تقاعد و مصؤنیت اجتماعی که تمویل کننده آن دولت اسلامی افغانستان میباشد برای

خریداری وسایل تخنیکی برای عصری سازی آرشیف ریاست عمومی خزینه تقاعد، وسایل برای ایجاد کال سنتر و وسایل تخنیکی IT برای هفت ولایات،از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارکات تجهیزات اشتراک نماید. پروسه تدارکات مطابق قانون تدارکات و طرزالعمل عامه کشور صورت میگیرد.

داوطلبان محترم میتواند شرطنامه را روی فلش، میموری، در ساعات کاری رسمی از ریاست تهیه و تدارکات، وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین واقع شماره اطاق 17 منزل اول تعمیر اول مقابل مارکیت مکروریان اول کابل در یافت و آفر های خویش را به  6سنبله 1397 که آخرین ضرب الاجل تسلیمی آفر ها میباشد، به آدرس متذکره تسلیم و در جلسه آفر گشایی اشتراک نماید. آفر های دیر رسیده و انترنتی پذیرفته نمیشود.

تضمین آفر به مبلغ:000 499,چهار صد نود نه هزار افغانی

تاریخ آفر گشایی: 6سنبله 1397 ساعت 2:00 بعد از ظهر

مکان آفرگشایی: اطاق شمار 17، منزل اول، تعمیر اول، ریاست تهیه و تدارکات، وزارت کار امور، اجتماعی، شهدآ و معلولین، مقابل مارکیت مکروریان اول ، کابل. شماره:  0786919142