تعدیل روز داوطلبی پروژه تهیه غذای پخته صبح، چاشت و شب پروشگاه تهیه مشکن و علاوالدین

د خپرېدو نېټه: Aug 15, 2018

د پاى نېټه: Jan 01, 0001

د مزايده سند: Download Documentجزیات:

اسم پروژه :   تدارکات اعاشه پخته سه وقته مورد ضرورت اطفال ریاست عمومی پرورشگاه ها.

شماره داوطلبی :MOLSAMAD/ G03?97/NCB

مرجع اسناد داوطلبی

اصل

تعدیل

ماده :24.1 دستور العمل برای داوطلبی.

ماده 27.1 دستورالعمل برای داوطلبی

داوطلبی تاریخ 30/5/1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر

داوطلبی به  تاریخ 6/6/1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر

 

نوت: سایر موارد شرطنامه پروژه مذکور بدون تعدیل قابل تطبیق است.