پروژه خریداری وسایل تکنالوژی معلوماتی برای مرکز آموزشی و ایجاد کمیته موقت تصدیق دهی و اعتبار دهی MOLSAMAD/G07/ 97/NCB

د خپرېدو نېټه: Aug 29, 2018

د پاى نېټه: Jan 01, 0001

د مزايده سند: Download Documentجزیات:

وزارت کار، اموراجتماعی ، شهدا ومعلولین ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه خریداری وسایل تکنالوژی معلوماتی برای مرکز آموزشی و ایجاد کمیته موقت تصدیق دهی و اعتبار دهیMOLSAMAD/G07/ 97/NCBاشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را روی فلش در ساعات کاری رسمی از ریاست تهیه و تدارکات  وزارت واقع در ناحیه 16، مقابل مارکیت مکروریان اول بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی 23 روزتقویمی ساعت 10:00 قبل از ظهر تاریخ17/ 6/ 1397 اخرین روزضرب الاجل  به آمریت تدارکات ساختمانی ریاست تهیه وتدارکات وزارت کاراموراجتماعی ، شهدا ومعلولین  واقع }مکرویان اول ناحیه 16 مقابل مارکیت مکرویان ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.  تضمین آفر بصورت }گرنتی بانکی} یکصدو پنجاه هزار افغانی)

بوده و جلسه آفرگشایی بروز } شنبه{ ساعت }10:00قبل از ظهر { در آمریت تدارکات ساختمانی ریاست تهیه و تدارکات  { تدویر می گردد.