موضوع : تصمیم اعطای قرار اغمار یک باب اطاق کانکریتی سیخ دار برای استدیوی عکاسی و حفر یک حلقه جاه عمیق برمه یی ۱۲ انچ افغان هند

د خپرېدو نېټه: Sep 24, 2018

د پاى نېټه: Jan 01, 0001

د مزايده سند: Download Documentجزیات:

وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین  در نظر دارد قرارداد اعمار یک باب اطاق کانکریتی سیخ دار برای استدیوی عکاسی و حفر یک حلقه جاه عمیق برمه یی ۱۲ انچ افغان هند را تحت شماره تشخیصیه MOLSAMD/1397/NCB/WO-01 با شرکت ساختمانی طاهر صادق که دارای  جواز شماره D-08-58  آدرس شرکت، کابل لین گردیز پکتیا به قیمت مجموعی (۱۳۵۰۷۴۱) یک ملیون سه صدو پنجاه هزار وهفت صد و چهل ویک افغانی عقد قرارداد نماید . شرکت های خصوصی و دولتی که در مورد ادعا داشته باشد از تاریخ نشر اعلان الی (7) روز تقویمی به ریاست تهیه و تدارکات وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین  شکایت خویش را درج نمایند در غیر آن حق شکایت را ندارند .

البته این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی ختم میعاد آن قرارداد عقد نخواهد شد