قرارداد ۴ قلم اجناس مورد ضرورت کودکستانهای محلات زیست شهر کابل (MOLSAMAD/G011/ 97/NBC

د خپرېدو نېټه: Oct 07, 2018

د پاى نېټه: Oct 18, 2018

د مزايده سند: Download Documentجزیات:

وزارت کار، اموراجتماعی ، شهدا ومعلولین ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه قرارداد   ۴ قلم اجناس مورد ضرورت کودکستانهای محلات زیست شهر کابل (MOLSAMAD/G011/ 97/NBC )اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را روی فلش در ساعات کاری رسمی از ریاست تهیه و تدارکات  وزارت واقع در ناحیه 16، مقابل مارکیت مکروریان اول بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ۲۱ روزتقویمی ساعت 10:00 قبل از ظهر تاریخ ۵/ ۸/ ۱۳۹۷ اخرین روزضرب الاجل  به آمریت تدارکات ساختمانی ریاست تهیه وتدارکات وزارت کاراموراجتماعی ، شهدا ومعلولین  واقع }مکرویان اول ناحیه 16 مقابل مارکیت مکرویان ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.  تضمین آفر بصورت گرنتی بانکی دو صدو سی و یک هزار افغانی

بوده و جلسه آفرگشایی بروزسه  شنبه  ساعت 10:00قبل از ظهر  در دفترآفرگشائی  ریاست تهیه و تدارکات منزل دوم اتاق شماره (17)   تدویر می گردد