: تصمیم اعطای قرارداد پروژه ترمیم مرکز آموزشی فتی و حرفوی افغان جایکا

د خپرېدو نېټه: Oct 07, 2018

د پاى نېټه: Oct 13, 2018

د مزايده سند: Download Documentجزیات:

وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین  در نظر دارد قرارداد پروژه ترمیم مرکز آموزشی فتی و حرفوی افغان جایکا را تحت شماره تشخیصیه MOLSAMD/1397/NCB/W-02 با شرکت تجارتی ولوژستیکی ابداع فروغ که دارای  جواز شماره D-6236آدرس شرکت،دارالامان مقابل حجاری و نجاری, کابل به قیمت مجموعی (5345294.61) پنج ملیون و سه صدو چهل و پنج هزارو دوصدو نود و چهار اعشاریه شصت و یک افغانی عقد قرارداد نماید . شرکت های خصوصی و دولتی که در مورد ادعا داشته باشد از تاریخ نشر اعلان الی (7) روز تقویمی به ریاست تهیه و تدارکات وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین  شکایت خویش را درج نمایند در غیر آن حق شکایت را ندارند .

البته این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی ختم میعاد آن قرارداد عقد نخواهد شد