اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

د خپرېدو نېټه: Oct 16, 2018

د پاى نېټه: Jan 01, 0001

د مزايده سند: Download Documentجزیات:

برنامه ملی انکشاف مهارت ها نتیجه/ایتالیا

نام پروژه

AFG/470212

نمبر پروژه و نمبر گرنت                 

NSDP-N/C2-49/QCBS/2018

ریفرنس اظهار علاقمنددی

انتخاب به اساس قیمت و کیفیت (QCBS)    

میتود تدارکاتی

وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین

فرمایش دهنده

خدمات مشورتی جمع آوری معلومات از متشبثین برای اجرای مطالعه تاثیرات فعالیت انکشاف تشبثات کوچک

تشریح خدمات مشورت

  

مشاور برنده

قیمت نهایی بعد از مذاکره

قیمت پیشنهاد مالی هنگام باز گشایی

نام و آدرس مشاور برنده

10,078,844.56 AFG

10,078,844.56 AFG

Momin Royal Consultancy Services Company

سرک چهارم، مقابل اداره انکشاف صادرات، کارته چهارم – کابل افغانستان

نام مشاورین شارت لست شده

Momin Royal Consultancy Services Company

Afghan Management and Marketing Consultants

Afghan Mobile Reconstruction Association

مشاورین که پیشنهاد را تسلیم نموده

قیمت پیشنهاد مالی بعد از مذاکره

نمرات تخنیکی

نام مشاور

10,078,844.56 AFG

82.3

Momin Royal Consultancy Services Company

16,930,738 AFG

76.1

Afghan Management and Marketing Consultants

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،که  وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین  در نظر دارد، قرارداد خدمات مشورتی جمع آوری معلومات از متشبثین برای اجرای مطالعه تاثیرات فعالیت انکشاف تشبثات کوچک را به شرکت Momin Royal Consultancy Services Company دارنده جواز نمبر D-53070 ریاست ثبت مرکزی و مالکیت های فکری وزارت محترم تجارت، واقع در سرک چهارم، مقابل اداره انکشاف صادرات، کارته چهارم – کابل افغانستان به قیمت مجموعی 10,078,844.56 AFG (ده ملیون و هفتاد و هشت هزار و هشتصد و چهل و چهار اعشاریه پنجا و شش افغانی) اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزرات کار امور اجتماعی، شهدا و معلولین واقع مکروریان اول، کابل افغانستان،  وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.