خریداری وسایل تخنیکی Network and Network Security Devices

د خپرېدو نېټه: Oct 28, 2018

د پاى نېټه: Jan 01, 0001

د مزايده سند: Download Documentجزیات:

               شماره داوطلبی:MOLSAMD/ICT/EGP/1397/G01/Lot-3/NCB

کود بودجه:AFG/470239  عقد قرارداد مطابق فقره (۳) ماده ۱۲ قانون مشروط به منظوری بودجه می باشد.

وزارت کار، امور احتماعی، شهدآ و معلولین تحت پروژه الکترونکی سازی و ریفورم که تمویل کننده آن دولت اسلامی افغانستان  میباشد برای خریداری وسایل تخنیکی Network and Network Security Devices از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارکات وسایل تخنیکی اشتراک نماید. پروسه تدارکات مطابق قانون تدارکات و طرزالعمل عامه کشور صورت میگیرد.

              داوطلبان محترم میتواند شرطنامه را روی فلش، میموری، در ساعات کاری رسمی از ریاست تهیه و تدارکات، وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین واقع  شماره اطاق 17 منزل اول تعمیر اول مقابل مارکیت مکروریان اول کابل دریافت و آفر های خویش را به  4 سنبله 1397 که آخرین ضرب الاجل تسلیمی آفر ها میباشد، به آدرس متذکره تسلیم و در جلسه آفر گشایی اشتراک نماید. آفر های دیر رسیده و انترنتی پذیرفته نمیشود.

تضمین آفر به مبلغ: 780,000  (هفت صد و هشتاد هزار افغانی)

تاریخ آفر گشایی: 29  عقرب 1397 ساعت 2:00 بعد از ظهر

مکان آفرگشایی: اطاق شمار 17، منزل اول، تعمیر اول، ریاست تهیه و تدارکات، وزارت کار امور، اجتماعی، شهدآ و معلولین، مقابل مارکیت مکروریان اول ، کابل. شماره:  0786919142