اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

د خپرېدو نېټه: Oct 28, 2018

د پاى نېټه: Jan 01, 0001

د مزايده سند: Download Documentجزیات:

بدینوسیله به تاسی ازفقره دو ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین درنظر دارد تا قرارداد خریداری وسایل تخنیکی Fire Prevension System, Power and Cooling Solution لات دوهم مورد ضرورت ریاست تکنالوژی معلوماتی تحت ریفرینس نمبر MOLSAMD/ICT/EGP/1397/G01/Lot-2

شرکت: (JV)   INT Netlink Technologies LLC & Almoayed Technologies دارنده جواز نمبر577375 و 1-10133  در قرارداد خریداری وسایل تخنیکی Fire Prevension System, Power and Cooling Solution لات دوهم  مورد ضرورت  ریاست تکنالوژی معلوماتی به قیمت مجموعی  مبلغ (253,140.66) دالر امریکایی چهارهی حاجی یعقوب شهر نو کابل افغانستان اعطاء  نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را ازتاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توآم با دلایل آن به ریاست تهیه وتدارکات  وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین واقع مکروریان اول کابل وفق احکام ماده پنجاهم  قانون تدارکات ارایه نماید

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکروطی مراحل قانونی بعدی قرارداد منقند نخواهد شد