تصمیم اعطای قرارداد پروژه تجهیزات مواد مصرفی و وسایل ایمنی و بسته های ابزار کار برای آموزگاران در چهار حرفه مرکز آموزشهای فنی و حرفوی خانم های صحت یاب در کابل

د خپرېدو نېټه: Oct 31, 2018

د پاى نېټه: Nov 04, 2018

د مزايده سند: Download Documentجزیات:

وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین  در نظر دارد قرارداد پروژه تجهیزات مواد مصرفی و وسایل ایمنی و بسته های ابزار کار برای آموزگاران در چهار حرفه مرکز آموزشهای فنی و حرفوی خانم های صحت یاب در کابل     را تحت شماره تشخیصیه MOLSAMD/1397/NCB/G-06 با شرکت بشارت سیلکروت گروپ که دارای  جواز شماره D-34151آدرس شرکت،هوتل پروان خیرخانه کابل افغانستان, به قیمت مجموعی (۲۰۲۵۴۹۸) دو ملیون و بیست و پنج هزارو چهار صدو نود و هشت افغانی عقد قرارداد نماید . شرکت های خصوصی و دولتی که در مورد ادعا داشته باشد از تاریخ نشر اعلان الی (7) روز تقویمی به ریاست تهیه و تدارکات وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین  شکایت خویش را درج نمایند در غیر آن حق شکایت را ندارند .

البته این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی ختم میعاد آن قرارداد عقد نخواهد شد